Obecné podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

Objednání a rezervace ubytování

 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační formulář na našich internetových stránkách případně e-mailem.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na zálohové faktuře nebo dle dohody s ubytovatelem.

Ceny ubytování

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupných na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií, wifi, parkování a místní poplatky za ubytovanou osobu a den.
 • Úhradu za ubytování je ubytovaný platící v hotovosti povinen zaplatit předem při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku.

Storno podmínky

 • Při zrušení objednaného a uhrazeného pobytu objednatelem je účtován storno poplatek ve výši:
  • 100 % ceny 1-5 dny před nástupem na ubytování
  • 75 % ceny 6-10 dní před nástupem na ubytování
  • 50 % ceny 11-20 dní před nástupem na ubytování
  • 30 % ceny 21-30 dní před nástupem na ubytování

Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat není možné.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 12:00 – 15:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 10:00 (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.

Pravidla ubytování

 • V celém objektu ubytovny je zakázáno kouřit.
 • Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem ubytovatele.
 • V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • Při každém odchodu z ubytovny jsou ubytovaní hosté povinni uzavřít okna, vypnout elektrické přístroje, zavřít vodovodní kohoutky a uzamknout pokoj a hlavní vchod.
 • Ubytovaný je povinen vždy po svém odchodu dveře od pokoje zavřít a přesvědčit se, že dveře jsou skutečně zamčené. Jelikož se jedná o společný prostor je ubytovaný povinen svůj majetek zabezpečit před odcizením. Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.